Oferta


Oferta FREZDROG obejmuje:

 •  frezowanie nawierzchni bitumicznych i betonowych
 • recykling na zimno przy użyciu mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej MCE
lub z zastosowaniem stabilizatora EN-1
 • stabilizację na miejscu gruntu/kruszywa

FREZOWANIE NAWIERZCHNI

Frezowanie nawierzchni polega na usunięciu warstwy mas asfaltowych
lub betonowych przy użyciu specjalistycznych frezarek drogowych. Obrotowy bęben
ze spiralnymi frezami, podczas ruchu maszyny, zagłębia się w podłoże i wyrywa z niego kruszywa
i lepiszcze, tworząc urobek w postaci granulatu.
Oprócz mieszanki mineralnej, zawierającej mączkę wapienną, piasek i kruszywo pochodzące z rozdrobnionego materiału skalnego, składa się on w około
5 – 6% z asfaltu. Frezowinę wykorzystuje się ponownie na podbudowę dróg, do utwardzania poboczy
oraz przy budowie nawierzchni placów, parkingów, a także do poprawy własności dróg gruntowych.
Usługi frezowania nawierzchni wykonujemy nowoczesnymi frezarkami niemieckiej firmy WIRTGEN. Dysponujemy 12 maszynami o różnych parametrach roboczych (zakładka Sprzęt).
W naszej ofercie występuje:

 • frezowanie nawierzchni drogowych (asfaltowych i betonowych), pełnej konstrukcji jezdni 
lub jednej warstwy
 • precyzyjne usuwanie zniszczonych fragmentów nawierzchni, garbów, kolein i innych deformacji na powierzchni jezdni,  bez konieczności ich przykrywania nowymi dywanikami asfaltowymi
 • frezowanie placów, parkingów i lotnisk
 • frezowanie posadzek w magazynach i halach

RECYKLING

Destrukt asfaltowy  jest pełnowartościowym materiałem, który może być używany jako dodatek
do nowych mieszanek mineralno-asfaltowych.

 • Recykling nawierzchni drogowej polega na przetworzeniu istniejących, zniszczonych jej warstw
na nową, nośną (pełnowartościową) warstwę konstrukcyjną. Można to wykonać metodami na zimno
i na gorąco:
 • recykling na zimno z zastosowaniem mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej (MCE) – maszyna frezująco-mieszająca wyposażona jest w bęben z dwoma dyszami. Do bębna doprowadzana jest woda i emulsja, wszystko jest razem mieszane i dodatkowo jeszcze rozdrabniane. Kolejne etapy zastosowania MCE to rozkładanie cementu przy pomocy specjalnych rozsypywaczy STREUMASTER RW 12000, mieszanie materiału wraz z emulsją, wyrównanie
i zagęszczenie mieszanki. Zaletą tej metody jest możliwość użycia w całości materiału z rozbiórki starej nawierzchni bitumicznej, bez potrzeby dostarczania nowych materiałów i ich wbudowywania
 • recykling na zimno z użyciem stabilizatora EN-1 to proces technologiczny polegający na użyciu destruktu, po ewentualnym doziarnieniu go kruszywem, dodaniu stabilizatora EN-1 i cementu
oraz wymieszaniu, przy zachowanej optymalnej wilgotności. Stabilizator wzbudza w gruntach naturalnie występujące cementy mineralne i wiąże cząsteczki gruntu. W efekcie, poddany oddziaływaniu EN-1 materiał znacząco zwiększa swoją gęstość, twardość i elastyczność. Zmniejszanie próżni wewnętrznych i powstająca hermetyczność struktury tworzy odporność
na przenikanie wody lub innych cieczy bez względu na stopień lepkości
 • recykling na zimno w mieszarce stacjonarnej – stare warstwy nawierzchni zostają sfrezowane,
a destrukt asfaltowy zostaje zebrany i dowożony do mieszarki stacjonarnej. Tam dopiero następuje mieszanie z dodatkiem emulsji asfaltowej, cementu i kruszywa doziarniającego. Po wymieszaniu następuje załadunek na samochód, transport do miejsca, z którego destrukt został pobrany
i rozłożenie warstwy MCE. Masa jest lepiej rozkładana, jednak recykling w mieszarce stacjonarnej odbywa się wolniej
 • recykling na gorąco (remiksing) – używa się urządzenia do nagrzewania wstępnego, samochodu
z kruszywem doziarniającym z uzupełniającą mieszanką doziarniającą, remiksera z płytami
do podgrzewania warstwy recyklowanej i walca do zagęszczania.
    Nasza firma świadczy usługi recyklingu na miejscu metodą na zimno. Regeneracja dróg przy użyciu 5 recyklerów Wirtgen WR 2000 i rozsypywaczy Streumaster RW 12000, pozwala na krótki czas realizacji zadania. W przyszłości zamierzamy rozszerzyć ofertę o recykling na gorąco.

STABILIZACJA GRUNTU

Stabilizacja gruntu to proces technologiczny polegający na dokładnym wymieszaniu gruntu
ze spoiwem hydraulicznym w celu uzyskania jednorodnej mieszanki związanej hydraulicznie. Właściwy dobór spoiwa pozwala uzyskać żądane parametry wytrzymałościowe i projektowaną nośność podbudowy pomocniczej, zasadniczej bądź ulepszonego podłoża. Uzyskana w procesie stabilizacji gruntu scalona warstwa konstrukcyjna jest wodo- i mrozoodporna, a co ważne – nie podlega odkształceniom (koleinowaniu). 
    W praktyce coraz częściej stosuje się stabilizację na miejscu (in situ), przy użyciu samojezdnej maszyny mieszającej i rozkładającej spoiwo. Praca przebiega według schematu: przygotowanie podłoża gruntowego (wyrównanie do rzędnych wysokościowych oraz spulchnienie), rozłożenie spoiwa, wymieszanie gruntu ze spoiwem wraz z dozowaniem wody. 
    Nasza firma posiada 5 zestawów do stabilizacji gruntu. Wykonujemy stabilizację cementem, wapnem, popiołami lotnymi i środkami chemicznymi. Oferujemy zastosowanie metody stabilizacji gruntu do:

 • budowy dróg leśnych i dojazdowych
 • budowy ścieżek rowerowych
 • wzmacniania podtorzy kolejowych
 • budowy nasypów i wałów powodziowych
 • wzmacniania i ulepszania gruntu pod płyty lotniska, posadzki hal, parkingi

 FREZDROG
Kazimierz Gaweł, Barbara Gaweł
Spółka Jawna

Gutkowo 54E
11-041 Olsztyn
tel./fax.: +48 89 523-85-80
e-mail: frezdrog@xl.wp.pl

Projekt i realizacja: Coffee Studio. Autoryzowany Partner Go3.pl